Bla til hovedinnhold
b.
Tidsskrift

Tidsskrift

Les mer Scroll

Utgangspunktet

Om­slaget som jeg valgte å redesigne i dette pro­sjektet ga meg inn­trykket av et arbeid som var uinspirert. Designet reflekterer ingen form for en kreativ tanke­gang gjennom design­prosessen. Alle ut­gavene har likt oppsett som gjør det vanskelig å skille mellom nummer og år­gang. Ingen av ut­gavene har tema på omslaget som gjør det vanskelig å vite på forhånd hva man kan for­vente i ut­gaven.

Utgangspunktet i prosjektet
Utgangspunktet i prosjektet

Utkast

I de første ut­kastene i design­prosessen eks­per­i­men­tert­e jeg med ulike former og ut­trykk, og etter god vei­ledning og kon­struktive tilbake­meldinger kom det frem punkter hvor enten ut­trykket ble for abstrakt eller det ikke var en god nok semantisk skildring av tids­skriftens inn­hold.

Et av utkastene
Et av utkastene

Videreutvikling

Igjen så ønsket jeg å prøve meg på et helt nytt design. Denne gangen ville jeg for­søke å ta i bruk foto­grafi i ut­formelsen. Av personlig pre­feranse ønsket jeg å ta avstand fra å bruke arkiv­foto i denne opp­gaven, noe som ga meg mulig­heten til å bruke mine egne foto­grafier i denne sammen­hengen. Først og fremst så måtte foto­grafiene være i grå­skala for å ikke skille seg for mye ut i om­slagets hel­het og valg av tema­farge. Foto­grafiene er valgt i hen­hold til tema, og ble bevart i dets opp­rinnelige størrelses­forhold noe som åpnet opp for luft på under­siden hvor tids­skriftets navn og tittel på ut­gave ble plassert. Her valgte jeg også å plassere en rød strek i hen­hold til inn­matens design.

Videreutviklet omslag
Videreutviklet omslag

Resultatet

I mitt siste og endelige om­slag valgte jeg å videre­utvikle forrige ut­kast. Denne gangen har jeg jobbet litt med flatene og ut­formet foto­grafiene i et nett­verk av geo­metriske triangler for å skape et lekent form­messig ut­trykk, som er i stor kontrast med det kjedelige ut­trykket til det opp­rinnelige om­slaget. Den samme triangel­formen går igjen på over- og under­siden, men en annen type triangel er plassert i den gjen­værende plassen. På grunn av at denne skiller seg mer ut i fra de to andre trianglene, valgte jeg å farge den med et hint av tema fargen, med en svak gjennom­siktighet. Tids­skriftets meta­informasjon som år­gang og ut­gave har blitt gjort tydelig og har blitt plassert i luft rundt trianglene. I denne meta­informasjonen det også noe jeg kaller en teller som er hoved­sakelig en form for indikasjon for hvilken ut­gave i år­gangen denne ut­givelsen til­hører. Ved å an­vende de samme formene som tidligere nevnt, kan man på enkelt vis se hvilken utgave tids­skriftet tilhører ved å anvende valører. Logoen til tids­skriftets ut­giver har også fått plass nederst på om­slaget. I for­bindelse med tids­skriftets navn og tittel har det ikke blitt gjort store endringer enn at det har fått ny plass­ering og at de er plassert verti­kalt. På bak­siden kan man betrakte ut­gavens tema­foto i sitt riktige format, og få en kort og konsis oversikt over utgavens frem­hevede artikler. De mørkeste foto­grafiene har også blitt lysere.

Ferdig omslag en
Ferdig omslag to
Forstørret bilde