Bla til hovedinnhold
b.
Lonerism

Lonerism

Les mer Scroll

Idé og konsept

I dette prosjektet ønsket jeg å skape en ny vri på Tame Impalas tidligere etablerte grafiske identitet. Jeg la vekt på å formidle at Tame Impala ikke er en gruppe, men et musikalsk prosjekt som kun én person står bak.

I designet av omslaget til 12" har jeg valgt å presentere et portrett av artisten, akkompagnert med alle sang­titlene i albumet. Dette er en grafisk fram­stilling hvor teksten skaper et visuelt bilde av det musikalske geniet som står bak låtene.

Denne samme grafiske fram­stillingen er også blitt gjort i omslaget til 7". De saturerte fargerne i illustrasjonen er også en hyllest til den psykedeliske sjangeren som Tame Impala er kjent for.

Stilen i prosjektet går igjen i alle publikasjons­formene for å skape en god sammenheng, og den minimalistiske stilen skaper et rent oppsett hvor betrakteren kan fokusere på det jeg mener er essensielt i formidlingen av budskapet.

Originalomslaget til Lonerism, utgitt i 2012. Omslagets fotografi er tatt av Kevin Parker.
Originalomslaget til Lonerism, utgitt i 2012. Omslagets fotografi er tatt av Kevin Parker.

Design av omslag til 12"

Som nevnt i intro­duk­sjonen så ønsker jeg å legge vekt på å få frem sann­heten bak Tame Impala, og gi Kevin Parker den aner­kjennelsen han for­tjener. For å kunne gjøre dette vil jeg at han skal være pre­sentert på coveret, og sam­tidig kunne for­midle hans musik­alske prestisje i et og samme motiv.

Her har jeg er funnet fram til et bilde som jeg føler passer godt inn med for­målet mitt. I utgangs­punktet så følte jeg at bildet var bra nok i seg selv, men etter hvert bestemte jeg meg for å gjøre en del endringer. For det første så måtte bildet kroppes til riktig størrelse, bak­grunnen måtte fjernes, og det måtte gjøres noen små endringer i kontrast, lys­styrke og metning. Skjorten ble endret til rosa farge, fordi rød­fargen var for dominant.

Referansebilde til 12"
Referansebilde til 12"
Photoshopmagi

Den største endringen som ble gjort var å lukke øynene hans, en endring som er den mest kompli­serte hand­lingen jeg har gjort i Photoshop til dags dato. Men resul­tatet ble bedre enn for­ventet, og selv om det kan se litt falskt ut så har det ikke så mye å si på grunn av neste steg.

Redigert referansebilde i Photoshop
Redigert referansebilde i Photoshop
Musikalsk ordsky

Her har jeg satt sammen (ved hjelp av verktøyet på wordart.com) en «ordsky» med alle sang­titlene i albumet, samt Tame Impala sentrert i midten. Ved å maskere teksten over bildet til venstre, ble resul­tatet slik som på siste bildet. Ord­skyen er også blitt for­vrengt for å til­passe kon­turene i ansiktet. På nesten alle av utgivelsene til Tame Impala, har deres logo og album/singel tittel vært plassert øverst på coveret på hver sin side. Det er en stil som har gått igjen flere ganger, og derfor ønsket jeg å fort­sette med denne stilen på mitt redesign. Skrift­typen som brukes er Microgramma D Extended Bold.

Ordsky bestående av de ulike sangtitlene i albumet
Ordsky bestående av de ulike sangtitlene i albumet
Omslag til 12"
Innside av 12"

Design av omslag til 7"

Her ønsket jeg å kjøre samme stil og frem­gangs­måte slik som designet på 12" for å skape en sammen­heng. Singelen jeg ønsket å jobbe med var Elephant, og jeg hadde alle­rede en god idé for hvordan denne illustra­sjonen skulle se ut.

Jeg startet på samme måte som på 12", med et referanse­bilde jeg fant fra inter­nett. Her måtte jeg også kroppe bildet til riktig størr­else og fjerne bak­grunnen. Ele­fanten i seg selv er grå, en kjede­lig farge i et album som baserer seg på psyke­delisk musikk. Jeg bestemte meg derfor for å «spice» opp ele­fanten med kraftige farger. På samme måte som før ble nok en ord­sky maskert over, denne gangen er kun ordet Elephant gjen­tatt.

Referansebilde til 7"
Referansebilde til 7"
Utkast

Resul­tatet ble helt greit, men jeg føler at det kan være litt vanskelig å skimte en elefant i illus­trasjonen. I det andre utkastet bestemte jeg meg derfor for å lage en versjon hvor ele­fantens kropp fjernes fra bildet, og kun dens hode, snabel og ører blir igjen. Resul­tatet ble bedre, men denne gangen følte jeg at det ble for mye luft på coveret.

Utkast til omslag
Resultat

Jeg valgte å gå tilbake til designet av 7", fordi jeg ble i utgangs­punktet ikke helt for­nøyd med resul­tatet. Ved å anvende et for­dreinings­verktøy i Photoshop fikk jeg endret formen til figuren til vektor­grafikken som er pre­sentert i grafikken her.

Vektorgrafikk av elefant

Ved å justere figurens hel­het, fylte den nå mer av tom­rommene som oppsto i forrige utkast, og den fikk en form som repre­senterer en ele­fant i større grad enn tidligere. Fargene er også lysere i denne versjonen fordi illus­trasjonen har en tendens til å bli ganske mørk etter at ord­skyen har blitt maskert inn. Teksten i ord­skyen har også blitt endret fra dia­gonal som i de to første utkastene, til hori­sontal for å opprett­holde den samme stilen fra coveret i 12". I mot­setning til 12" har jeg også brukt image trace i Illustrator for å gi illu­strasjonen et grafisk preg, og for å skjule strekk­ingen av tekst­uren som oppsto av en konse­kvens av for­dreiningen.

Forside av omslaget til 7"
Bakside av omslaget og LP til 7"

Oppsummering

Kort fortalt er dette pro­sjektet mitt forsøk på å skape en ny vri på Tame Impalas grafiske iden­titet. Jeg ønsket å legge vekt på å gi ane­rkjennelse til Kevin Parker som er den eneste som står bak produk­sjonen av store deler av musikken. Jeg ønsket å for­midle gjennom dette pro­sjektet at Tame Impala ikke er en gruppe, men et musikalsk pro­sjekt som kun én person står bak. For å gjøre dette har jeg ute­latt alle refer­anser som for­binder Tame Impala med gruppen Pond som Kevin Parker opptrer med under kon­serter hvor hans musikk blir spilt. Jeg har også valgt å pre­sentere han på coveret til albumet, akkom­pagnert med alle sang­titlene som albumet har å by på. En grafisk fram­stilling hvor teksten skaper et visuelt bilde av det musikalske geniet som står bak musikken. Denne samme grafiske fram­stillingen er blitt gjort i coveret til singelen, hvor en ele­fant er blitt visual­isert med singelens tittel. De saturerte fargerne i illustra­sjonen er også en liten hyllest til den psyke­deliske musikk­sjangeren. Stilen i pro­sjektet går igjen i alle publikasjons­løsningne for å skape en god sammen­heng, og den minimal­istiske stilen skaper et rent opp­sett hvor betrakterne kan fokusere på det jeg mener er essen­sielt i for­midlingen av bud­skapet mitt.

Forstørret bilde