Bla til hovedinnhold
b.
Kunstsilo

Kunstsilo

Les mer Scroll

Bakgrunn

I dette prosjektet har vi fått som opp­gave å utforme en ny visuell identitet for Sørlandets Kunstmuseum SKMU i tråd med deres strategi og visjon. Den nye identiteten vil hete Kunstsilo, og vil ved åpning i 2022 bli et kulturelt senter som promo­terer moderne nordisk kunst som skal til­trekke besøk­ende både lokalt, nasjonalt og inter­nasjonalt. Vi har derfor utviklet en visuell identitet som formidler et moderne nordisk uttrykk som skal bidra med å øke inter­essen blant både voksne og unge uavhengig av bak­grunn og hvor de kommer fra.

Under arbeids­prosessen har vi gjennom­ført research i hva prosjektet går ut på, og hvilke visjoner og verdier Kunstsilo ønsker å for­midle. Vi har gjennom­ført inter­vjuer for å få inn­sikt i hvilke tanker de har om prosjektet. Vi har også definert en mål­gruppe, samt laget personas i hen­hold til dette. Vi har utført en visuell kart­legging av andre konkur­renter, og tatt disse til kritisk betraktning på grunn­lag av deres visuelle identitet.

Basert på den inform­asjonen vi samlet inn under bakgrunns­arbeidet jobbet vi med å utvikle den visuelle identiteten til Kunstsilo. Gjennom flere skisse­prosesser, iterative prøver, og tilbake­meldinger på vei­ledning kom vi fram til et utgangs­punkt for vår identitet. Dette inkluderte logo, typo­grafi og farge­palett og tilleggs­elementer. Vi har også laget enkle retnings­linjer for bruk hvor vi har definert minste­mål, krav til luft og retnings­linjer for bruk av logo. Ved å lage kontakt­punkter har vi fått muligheten til å teste identiteten til ulike formål, både til trykk og på skjerm.

Bannerflagg laget for Kunstsiloprosjektet

Målgruppe

I Kunstsilos visjon­uttalelse ble det uttrykt at de var opp­tatt av at Kunstsilo skulle være til­trekkende for mang­foldet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker derfor ikke å sette grenser på mål­gruppens bak­grunn når vi skal definere mål­gruppe. Kunstsilo er for­beredt på at en stor andel av de besøkende er internasjonale turister og det er derfor viktig at pro­sjektet vårt legger til rette for det. Det er også viktig å fokusere på de som er interessert i kunst, spesielt moderne og nordisk kunst, som er det samlingene er kjent for. Vi må legge til rette for at besøkende kan være enkelt­personer, familier, grupper og skole­trinn. Vi har derfor definert vår mål­gruppe som enkelt­personer eller grupper med en interesse innen nordisk samtids­kunst, uavhengig av alder, bak­grunn og kjønn, samt internasjonale turister.

Visittkort laget for Kunstsiloprosjektet

Logoen

Logoen symboliserer en silo i det negative rommet, og sirkelen som kretser rundt fungerer som et vindu inn til Kunst­siloens verden. Gjennom denne effekten ønsker vi å kommunisere og gi betrakteren et inn­trykk og en smake­bit på det museet har å by på.

Den gjen­kjennbare sirkulære formen reflekterer siloens form, sam­tidig som at hel­heten frem­står som moderne og minimal­istisk. Logoens antrekk vil variere ut ifra for­målet, og kan anvende alle ulike farger i vår farge­palett så lenge det er i hen­hold til retnings­linjene. I de til­fellene hvor kunst anvendes i logoen er det viktig at man tar hensyn til kunstens hel­hetlige uttrykk og at man ikke “dekker til” de viktigste elementene som kunstneren ønsker å for­midle. Logoen vil derfor ikke være kompa­tibel med alle mulige kunst­verk.

Refleksjon

Dette prosjektet har vært et godt utgang­spunkt for læring gjennom å feile. Vi har gått igjennom mange iterasjoner i arbeidet med identitet, og har også måttet gjøre store endringer når vi innså at vi hadde stått fast. Gjennom periode­vis vei­ledning har vi fått gode tilbake­meldinger og konstruktiv kritikk som har vært et godt grunn­lag for utviklingen av identiteten. Vi har inn­sett at å skape en ny visuell identitet i seg selv er en stor ut­fordring som krever mye arbeid, fra re­search, skisser til ferdig produkt.

Vi har skapt en identitet som har et moderne og nordisk preg som skal appellere til vår utvalgte målgruppe. Den skaper opp­merk­som­het og interesse som igjen skaper en god gjen­kjennelighet som skiller seg ut. Gjennom vår identitet og logo som fungerer som et vindu inn til Kunst­siloens verden, ønsket vi å oppnå en effekt hvor betrakterne setter spørsmåls­tegn, men sam­tidig blir nysgjerrig på hva Kunstsilo har å by på.

Busstoppreklameplakat laget for Kunstsiloprosjektet
Forstørret bilde